Beleidsplan 2018 en 2019

Schapenles

1.Inleiding
Op 22 juni 2017 is stichting Dierenclub Nederland opgericht. De stichting wil door middel van educatie en educatieve activiteiten, gericht op kinderen en volwassenen, het dierenwelzijn bevorderen.

2.Samenstelling bestuur
Het bestuur van het KAN is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Frouke Sikkema
Secretaris: Suzanne van Dorenmalen
Penningmeester: Gonny van Poelgeest

3.Doelstellingen
De doelstellingen van Dierenclub Nederland zijn opgenomen in artikel twee van de statuten en luiden als volgt:

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van dierenwelzijn door middel van:

  1. Het verspreiden van kennis en informatie over hoe dieren van nature leven, zich gedragen en leren;
  2. Het adviseren en stimuleren van dierenhouders om het de gehouden dieren mogelijk te maken zich te gedragen conform hun soortspecifieke natuurlijke gedrag;
  3. Het stimuleren van verkoop en aanschaf van dieren uit de opvang in plaats van fokken.

De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van dierenlessen door heel Nederland;
  • het organiseren en/of geven van cursussen;
  • het verstrekken van online informatie;
  • het ontwikkelen van dierenlessen en ander lesmateriaal;
  • een online landelijk platform te zijn dat zorgt voor verbinding tussen andere aanbieders van diereneducatie/-informatie, lesgevers, lesnemers, informatiezoekers en dierenopvangorganisaties.

Met deze doelstellingen beoogt Dierenclub Nederland het algemeen belang te dienen van zowel dieren als mensen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4.Beleid en activiteiten
Om de stichtingsdoelen te bereiken worden er activiteiten georganiseerd op basis van projectplannen. Betrokkenen van Dierenclub Nederland kunnen projectideeën aandragen. Het stichtingsbestuur beoordeelt en besluit of nieuwe projecten passen binnen de doelstellingen van Dierenclub Nederland. De initiatiefnemer van het projectidee of diegene die is aangesteld als projectleider is verantwoordelijk voor de werving van de benodigde middelen en de uitvoering van de activiteiten. Zowel het bestuur als de andere betrokkenen van Dierenclub Nederland leveren indien nodig en waar mogelijk ondersteuning bij het schrijven van plannen, de opstart, aanpak en promotie van de projecten. De stichting en de projectuitvoerders werken op basis van wederkerigheid wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is. De projectresultaten komen op de website.

Om de doelstellingen te realiseren onderneemt Dierenclub Nederland in 2018 en 2019 de volgende activiteiten:

 • Start met werving donateurs, schenkers, sponsoren;
 • Continuïteit regelen (menskracht, promotie) voor de reeds lopende projecten;
 • Jaarlijks de ‘Trainingsdagen voor de dierendocent’ aanbieden;
 • Opstarten van een of enkele nieuwe projecten

5.Financiën
5.1 Werving financiële middelen
De stichting werft gelden om haar doelen te kunnen realiseren door het werven van donateurs, schenkers en sponsoren, en door het aanvragen van subsidies en fondsen.

5.2 Beheer en besteding financiële middelen
Bij het beheer en de besteding van de verkregen middelen wordt een onderscheid gemaakt tussen gelden die zijn verkregen voor een specifieke (project)bestemming en gelden die zijn verkregen voor algemene doeleinden. Het bestuur hanteert daartoe een spreadsheet waarin de binnengekomen bedragen genoteerd worden, waarvoor deze bedoeld zijn en aan welk doel of project deze bedragen zijn uitgegeven. Bij het beheer van de middelen wordt er naar gestreefd om, indien mogelijk, reserves te vormen of aan te vullen teneinde middelen ter beschikking te hebben voor verwachte en/of onverwachte toekomstige uitgaven. Als er eenmaal sprake is van vermogen, dan houdt de stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en ten behoeve van de doelstellingen en lopende projecten van de stichting. 
Bij ontbinding van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

5.3 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en ontvangen ze vacatiegeld dat niet bovenmatig is en alleen als er na aftrek van alle andere stichtingskosten geld over is voor vacatiegeld. Toelichting

5.4 Jaarrekeningen
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In het jaar van oprichting zijn er nauwelijks financiële activiteiten geweest en derhalve wordt in de eerste helft van 2019 de eerste jaarrekening toegevoegd aan deze pagina.